ගුණාත්මක නිෂ්පාදන හා සේවා සැපයීමට කැපවී සිටී.
  • carrie@oteshen.com

Classical white and black light housing

  • New Products release Meeting

    We hold a meeting about the wall light Released on 2020-Nov-10. There are many advantages to these new models 1 Round and square wall light,1/2 /3 head can be chosen. 2 Classical white and black light housing 3 Durable PC material.   4 Satble wide voltage(100-240v),suitable for different…
    වැඩිදුර කියවන්න
1 පිටුව 1 වල 1
මත
ලයින්
දැන් විමසන්න